Đến tháng 2/2023 Sở thông tin và truyền thông đã trao đổi
927
văn bản qua mạng
giữa 3 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)