Đến tháng 10/2022 Sở thông tin và truyền thông đã trao đổi
9.017
văn bản qua mạng
giữa 2 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)